مقاله محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی سود در مقابل نرخ های بازیافت وجوه نقد برای ارزیابی عملکرد شرکت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی سود در مقابل نرخ های بازیافت وجوه نقد برای ارزیابی عملکرد شرکت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده دارایی ها
مقاله نرخ بازیافت وجوه نقد
مقاله نرخ بازده داخلی برآوردی
مقاله بازده سهام
مقاله Q توبین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست شیرازی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مصلی نژاد طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محتوای اطلاعاتی سود، در حسابداری بارها مورد آزمون قرار گرفته است. محققین به دنبال معیارهایی بوده اند، که به عنوان رقیبی برای سود مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رقبای جدی سود، جریان وجوه نقد می باشد. در این مطالعه، محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی بازده دارایی ها، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر سود و نرخ بازده داخلی برآوردی، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد، با Q توبین و بازده سهام، که شاخص های عملکرد شرکت می باشد، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، محتوای اطلاعاتی نسبی معیار مبتنی بر سود در مقایسه با معیار مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد بیشتر است و محتوای اطلاعاتی افزایشی قابل آزمون نمی باشد.