مقاله محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود اعلان شده هر سهم
مقاله سود پیش بینی شده هر سهم
مقاله بازده غیرعادی سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی شیری سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سویزی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی محتوای اطلاعاتی سود هر سهم اعلان شده و سود پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام است. در این راستا از معیارهای سود غیرمنتظره و بازنگری پیش بینی سود که به ترتیب نمایان گر سود هر سهم و پیش بینی سود هر سهم می باشند، استفاده شده است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این میان ۵۰ شرکت به عنوان نمونه آماری و بر اساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده و در مجموع در یک دوره چهارساله از ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ تعداد ۲۰۰ مشاهده سال شرکت موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیونی و آزمون های همبستگی رابطه معنادار مستقیمی را بین متغیرهای اعلان سود هر سهم و پیش بینی سود هر سهم با بازده غیرعادی سهام نشان می دهد. همچنین نتایج، محتوای اطلاعاتی بیشتری را برای سود اعلان شده هر سهم در قیاس با سود پیش بینی شده هر سهم تایید می کند.