مقاله محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری حسابداری
مقاله پاداش مدیریت و تئوری نمایندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ولیخانی محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق تحقیقات اثباتی حسابداری، محافظه کاری حسابداری به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد، می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در بیش نمایی پاداش مبتنی بر سود را محدود نماید. از این رو، این پژوهش رابطه بین محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت را طی یک دوره ۹ ساله از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ در ۱۲۰ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه ای منفی میان محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت وجود دارد. هم چنین شواهد پژوهش نشان می دهد پاداش مدیریت رابطه ای مثبت با اندازه شرکت و نسبت سودآوری دارد. اما نتایج این پژوهش رابطه ای معنی دار میان نسبت بدهی و تغییر مدیریت با پاداش مدیریت را تایید نمی نماید.