سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حوریه عباسی محمود آبادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق سفید کننده نوری بر تخریب نوری الیاف پلی پروپیلن د رمجاورت پرتوهای فرابنفش مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور از یک سفید کننده نوری مناسب و جاذب UV برروی منسوج بی بافت پلی پروپیلن توسط فرایند رمق کشی استفاده شد. منبع نوری به کاررفته نیز یک نوع لامپ زنون بود جهت مقایسه یک نمونه منسوج بی بافت پلی پروپیلن که دارای سفید کننده نوری نبود تحت عملیات پرتودهی قرارگرفت. نمونه ها با محلول غلظتهای مختلف سفید کننده نوری و جاذب UV مقابل پرتوهای فرابنفش به مدت ۷۰ ساعت قرارگرفتند. جهت بررسی اثر سفید کنده درتخریب نوری بی بافت پلی پروپیلن نمونه ها تحت ازمایش استحکام سنجی توسط دستگاه اینسترون قرارگرفتند. نتایج حاصله از این ازمایش نشان میدهد که تخریب منسوج بی بافت پلی پروپیلن حاوی سفید کننده نوری و جاذب UV نسبت به منسوج بی بافت پلی پروپیلن فاقد سفید کننده و جاذب UV کمتر می باشد و سفید کننده نوری به کاررفته و جاذب UV دارای اثر محافظت کنندگی خوبی برروی بی بافت پلی پروپیلن بوده است.