سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهدخت عسگری افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
شهریار عسگری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick یکی از مهمترین آفات گیاهان خانواده سولاناسه می باشد. در این آزمایش اثر دوحشرکش کنفید (Confidor %53 SC) و دلتامترین (Deltamethrin 2/5% EC) به همراه اثر اختلاط آنها روی مراحل لاروسن سوم و حشره بالغ بید گوجه فرنگی بررسی شد و غلظت های کشندگی (LC50 و LC90) هر دو حشره کش به همراه اثر اختلاط آنها روی مراحل مختلف آفت بعد از ۲۴ و ۴۸ ساعت از مصرف آنها به دست آمد. همپنین برای هر یک از حشره کش ها ۱۱ غلظت در ۴ تکرار (هر تکرار شامل ۳۰ نمونه) به صورت طرح کاملاً تصادفی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد دلتامترین بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مصرف در لاروسن سه با LC50 برابر با ۵۱۰ppm و LC90 برابر با ۴۹۹۵PPM و بعد از گذشت ۴۸ ساعت با LC50 برابر با ۳۷۵ppm و LC90 برابر با ۲۸۰۰PPM، بیشترین میزان سمیت و کشندگی را داشت. در حشره بالغ کنفیدور بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مصرف با LC50 برابر با ۳۰۱ppm و LC90 برابر با ۲۲۲۴ppm و دلتامترین بعد از گذشت ۴۸ ساعت با LC50 برابر با ۱۵۰ppm و LC90 برابر با ۲۰۶۵ppm، بیشترین میزان سمیت و کشندگی را داشتند. نتایج این آزمایش نشان از سمیت بیشتر حشره کش دلتامترین در مقایسه با کنفیدور بود و همچنین اثر اختلاط این سموم بعد از گذشت ۴۸ ساعت از پتانسیل بالاتری در کنترل لاروسن سه به همراه حشره بالغ و بعد از گذشت ۲۴ ساعت فقط در کنترل حشره بالغ از پتانسیل بالاتری برخوردار بود.