سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام سبزی دیزجیکان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی جداسازی و پدیده های انتقال دانشگاه صنعتی شریف
محمود عالم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی طراحی فرآیند دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی آزادی مقدم – دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
احمد رمضانی سعادت آبادی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات غلظت متوسط دارو بر حسب زمان در یک کره با شرایط مشخص و شعاعی برابر باrسانتی متر همانند شکل ۱ محاسبه گردد. از ناحیه یaآب با دمایtدرجه سانتی گراد وبا دبیQو از عرق چین bماده ای دارویی با شار ثابت وارد کره میگردد به طوری که از سایر سطوح بجز a,b سیال خارج میشود . فشار روی سطح کره مقدار ثابتPو مساحت هر عرقچین Sمیباشد