سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا سیفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا عمادی –
رامین فضل اولی –

چکیده:

زبری عامل مقاومت در برابر جریان در رودخانه ها و مجاری عبور آب می باشد. به منظور تعیین ضریب زبری رودخانه ها روش های مختلفی توسط محققان گذشته ارائه شده است. در تعیین پهنه سیلابی در رودخانه ها، عامل ضریب زبری تاثیرگذار است. در این تحقیق ابتدا ضریب زبری مانینگ در رودخانه پلرود از روش های مختلف به دست آمده و از طریق کالیبراسیون هیدرولیکی مقدار صحیح آن تعیین شده است. سپس پهنه ی سیلاب گیر برای سیلاب های ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله با استفاده از نرم افزار ARC GIS محاسبه شده و نتایج ارائه شده است.