سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حاجی عزیزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
علی حسن حقیقت – مربی دانشکده ی فنی حرفه ای مرودشت

چکیده:

دراین مقاله رابطه ی ضریب اطمینان برای سطح لغزش پاره خطی با درنظر گرفتن مسلح کننده ی خاک و اعمال شرایط لرزه ای ارایه می گردد تعادل قطعاتدرهر دو جهت افق و قائم همچنین تعادل لنگر کلیه ی قطعات حول نقطه ی پای شیروانی تامین میگردد این واقعیت انکار ناپذیر است که سطح لغزش پاره خطی نسبت به سطوح لغزش دایره ای و اسپیرال لگاریتمی انطباق بهتری با سطوح لغزش اتفاق افتاده درطبیعت دارد درروابطه ارایه شده رابطه ضریب اطمینان از تقسیم نیروهای مقاوم برنیروهای محرک حاصل شده و معیارگسیختگی معیار موهر – کولمب است رابطه ارایه شده علاوه براینکه می تواند سطح آب زیرزمینی را در نظر بگیرد برای خاکهای چندلایه نیز قابل استفاده است حل چندمثال نشان دهنده نتایج خوب بدست آمده از رابطه ارایه شده است که برای سطوح لغزش پاره خطی درحالت لرزه ای ارایه گردیده است.