سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جواد جواهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی هیدرودینامیک- دانشگاه صنعت
سامان تربیت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی هیدرودینامیک- دانشگاه صنعت

چکیده:

حل معادلات مانور شناور از مهمترین روش های بررسی رفتار دینامیکی شناور در امواج است.از اینرو لازم است تا ضرایب هیدرودینامیکی موجود در این معادلات محاسبه گردند. برای این منظور روش های مختلف عددی، تجربی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار م یگیرد. در این مقاله تلاش بر اینست که ضرایب هیدرودینامیکی برای یک مقطع خاص از شناور به کمک روش نگاشت کانفرمال محاسبه شود. برای این منظور در ابتدا معادلات مانور شناور و ضرایب مجهول موجود در آن شرح داده شده و به تشریح اهمیت آن پرداخته شده است.در قسمت بعد یک روش حل برای بدست آوردن ضرایب هیدرودینامیکی معرفی شده که این روش، نگاشت کانفرمال نام دارد. برای استفاده از نگاشت کانفرمال ، تابع انتقال سه پارامتری لوییس مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به کمک کامپیوتر برنام های برای محاسب هی ضرایب هیدرودینامیکی یک مقطع نوشته شده است. نهایتا نتایج عددی و گرافیکی این برنامه برای یک مقطع خاص طی یک مطالعه ی موردی ارائه شده است.