سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم برخورداری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه یزد
محمد فروغی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
فرح خزاعی – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

عامل اصلی در طراحی پی ظرفیت باربری خاک زیرپی می باشد بنابراین پرداختن به موضوع ظرفیت باربری از اهمیت بسزایی برخوردار است بررسی های عددی و آزمایشگاهی زیادی جهت تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی انجام شده است درعمده مدلهای مطالعاتی تعیین ظرفیت باربری براساس مدل رفتاری موهر – کولمب بوده است دراین مقاله مدلسازی با استفاده از نرم افزار انسیس و براساس مدل رفتاری دراکر – پراگر و بروش اجزا محدود انجام شده است بارگذاری استاتیکی بصورت بار افزایشی برگره های زیرپی اعمال شده است مدلسازی بصورت دو بعدی بوده و از کرنش در راستای عمود برصفحه صرفنظر شده و آنالیزها بصورت کرنش صفحه ای درنظر گرفته شدهاست ضریب چسبندگی در خاکهای کاملا چسبنده و در چسبندگی هایمختلف و ضرایب سربار و وزن نیز درخاکهای کاملا دانه ای و در زوایای اصطکاک داخلی مختلف محاسبه شده است.