سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد رئیس زاده دهکردی – مربی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
احمدرضا عابدیان بروجنی – کارشناس ارشد مکانیک، شرکت موننکو ایران

چکیده:

عدد بدون بعد نوسلت یکی از پارامترهای مهم در انتقال حرارت جابجایی می باشد که آن را می توان معیاری از حرارت انتقال یافته از جسم از طریق جابجایی دانست. در حالتی که انتفال حرارت جابجایی مد نظر باشد عدد نوسلت به صورت تابعی از اعداد بدون بعد رینولدز ، گراشف ، پرانتل، و همچنین ضریب منظری و طول مشخصه جسم بیان می شودNuL= f (Re ,Gr ,Pr, AR,L) در صورتیکه عدد رینولدز و گراشف به سمت صفر میل کنند ،انتقال حرارت از جسم با محیط اطرافش فقط از طریق هدایت صورت میگیرد NuL= f (AR, L)که در این حالت به مقدار عدد نوسلت ، حد هدایت گویند . برای محاسبه حد هدایت یک جسم همدما از دو روش می توان بهره گرفت. در روش اول با توجه به حل معادله ی لاپلاس، توزیع درجه حرارت اطراف جسم محاسبه می شود و سپسبا بدست آوردن گرادیان درجه حرارت بر روی مرز جسم ، مقدار حد هدایت بدست می آید. در روش دوم می توان مقدار حرارت انتقال یافته از مرز جسم را بدون مراجعه به توزیع دمای اطراف آن محاسبه کرد و با توجه به این مقدار و درجه حرارت مرز جسم و درجه حرارت محیط اطراف مقدار حد هدایت را بدست آورد. در این تحقیق برای محاسبه حد هدایت از روش دوم (با استفاده از روش عددی پانل ) بهره گرفته شده است