سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه صداقت جلیل آبادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
مصطفی محمدرضایی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
علیرضا معتضدیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
محمد صبائیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:

جذب انرژی امواج عبوری در بلورهای غیرخطی باعث تولید گرما در آن ها می شود. در این کار توزیع دمای وابسته به زمان طولانی Comsol به ترتیب با نرم افزار FDM و FEM تحت دمش پیوسته ی لیزری از انتها، با دو روش KTP بلور غیر خطی استوانه ای محاسبه شد. برای این کار، شرایط مرزی همرفت و تابش برای دو Fortran و یک برنامه ی دست نویس در محیط MultiPhysics سر بلور و شرط مرزی دما ثابت برای سطوح جانبی آن به کار گرفته شد. نتایج حاصل از دو روش انطباق عالی نشان می دهند.