سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی محمدرضایی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
علیرضا معتضدیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
فاطمه صداقت جلیل آبادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
محمد صبائیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:

در این کار توزیع دما در بلور غیرخطیKTP تحت دمش پرتو لیزر پالسی گاوسی به روش های عددی تفاضل محدود و اجزای محدود محاسبه و مقایسه شد. در حل معادله ی گرما، بستگی دمایی رسانندگی گرمایی و شرط مرزی تابش و همرفت در نظر گرفته شد. معادله ی گرما به روش تفاضل محدود توسط یک کد محاسباتی به در محیط Fortran نوشته شد. سپس جواب با روش اجزا محدود که توسط بسته ی نرم افزاری Comsol Multiphysics انجام شد، مقایسه شد. ضمن توافق جواب ها، توانایی ها و کا ستی های دو روش نیز مقایسه شد.