سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساسان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
امین رضا جمشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادشوشتر
محمود شیرالی نژاد – کارشناس مدیریت
حنیف روحانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی مدیریت اکوسیستم های کشاورزی رساندن جریان انرژی و موادمصرفی انسان به حداکثر است تحقیق حاضر به منظور تعیین کارایی سیرانرژی درزراعت کلزا دریکی از مراع شهرستان کرمانشاه درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد کلیه انرژی های ورودی توسط انسان و نهادهای مصرفی اندازه گیری و ثبت شد و با توجه به انرژی تولیدی بازده انرژی تولیدی به مصرفی برابر ۱/۸ بدست آمد یعنی به ازای وارد کردن هریک کیلوگرم انرژی برابر ۱/۸ کیلوکالری انرژی برداشت شد بیشترین انرژی مصرفی دراین زراعت نیز مربوط به کودهای شیمیایی بود با توجه به نیاز کشور به روغن نباتی و این که کلزا جز دانه های روغنی بوده و کشت آن درشرایط اقلیمی کرمانشاه جدید است ضرورت دارد مراکز تحقیقاتی با اجرای طرح های تحقیقاتی نسبت به معرفی ارقام سازگار و پرمحصول برای شرایط اب و هوایی استان کرمانشاه اقدام شود تا ازنظر اقتصادی برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد و نسبت به توسعه کشت آن میل و رغبت نشان دهند.