سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد اتابکی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
شاهین رضوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
یوسف علاءالدین – کارشناس ارشد لرزه زمین ساخت

چکیده:

بررسی پارامترهای تغییر شکل خاکها یکی از مسائل اصلی در طراحی سازهها میباشد. نتایج حاصل ازآزمایشهای برجا بهواسطه حفظ شرایط طبیعی زمین نسبت به روشهای آزمایشگاهی قابلیت اعتماد بیشتری دارند.پرسیومتری یکی از مناسبترین آزمایشهای برجا برای بررسی شرایط خاکها است. برای انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه پل شهید بهشتی در تقاطع با جاده قدیم قم در حین حفاری گمانهها، هفت آزمایش پرسیومتر نیزانجام شده است. نوع خاک محدوده مورد مطالعه رس (به همراه آهک) بوده است. در این مقاله مدول الاستیسیته منارد، مدول برشی منارد و فشار حدی با استفاده از دادههای آزمایش پرسیومتر محاسبه شده است. در انتها مدولالاستیسیته و فشار حدی منارد با مدول الاستیسیته و فشار حدی محاسبه شده از طریق روابط تجربی مقایسه شدهاند. بررسی نتایج نشان میدهد نوع و شرایط خاک منطقه مورد مطالعه باعث تشدید اختلاف بین مقادیر حاصل ازپرسیومتر و روابط تجربی شده است