سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اصغر ابراهیمی – اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوق
محمدمهدی امین – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدماتدرما
بیژن بینا – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدماتدرما
مهدی مختاری – اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوق

چکیده:

مدیریت پسماند با رشد سریع شهرها یکی از مسائل مهم جوامع می باشد روشهای مختلفی برایمدیریت پسماندوجود دارد اما استفاده از روشهای بازیافت مواد و منابع تجدید پذیر انرژی گزینه های مطلوبتری هستند که تاکنون از این روشها در ایران در شهرهای بزرگ استفاده نشده است کاربرد هر نوع تکنولوژی نیازمند آگاهی از اجزا پسماندو مشخصات آن می باشد آنالیز فیزیکی و شیمیایی برای مدیریت پسماند لازم است این مطالعه میزان نوع ترکیب پسماند و انرژی حاصل از پسماند تولیدی شهر اصفهان را بررسی می کند تا بتوان نحوه مدیریت پسماند را تعیین نمود. جهت پیش بینی میزان تولید پسمانددر آینده طرح از روش سریهای زمانی استفاده شده و برازش مدل نیز با استفاده اهز روش ARIMA انجام گرفت جهت تعیین درصد اجزا پسماند آنالیز فیزیکی پسماند براساس روشهای استاندارد انجامگردید پیش بینی نحوه و میزان تغییر دراجزای پسماند نیز براساس تغییرات بوجود آمده از سال ۷۳ تاکنونو مقایسه با تغییر دراجزا پسماند ارایه شده در منابع معتبر انجام شد محاسبه میزان ضایعات کارخانه کود آلی نیز برمبنای تبدیل حدود ۳۰ درصد وزن پسماند ورودی به ضایعات کود درشد و حدود ۷ درصد به ضایعات کود نرم محاسبه گردید محاسبات انرژی شامل محتوی انرژی پسماندمخلوط ضایعات خط تولید کود درشت و کود نرم با دو روش مقدار متداول ارزش حرارتی هریک از اجزا پسماند و برآورد ارزش حرارتی براساس ترکیب شیمیایی پسماند با استفاده از فرمول دولانگ برآورد شده است.