سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمیل ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمود کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
علیرضا کیهانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه انجام شده در مورد نسبت انرژی E.R گندم دیم در سه منطقه شهرستان اقلید صورت گرفت سطح کل زیرکشت شهرستان ۸۲۸۲ هکتار است که از این مقدار سهم دشت خسروشیرین ۵۰۰۰ سده ۱۶۸۲ و دژکرد ۱۶۰۰ هکتار می باشد عملکرد محصول گندم دیم درمناطق ذکر شده به ترتیب ۱، ۱/۲ و ۰/۹ تن درهکتار است کشت دیم دراین شهرستان به دو صورت مکانیزه شخم با گاو آهن برگردان دار و کشت با عمیقکار و کشت نیمه مکانیزه بذرپاشی با دست یا بذرپاش و شخم باگاو آههن برگردان دار انجام می شود نهاده ها شامل کود بذرسم سوخت ادوات ونیروی انسانی و محصول خروجی شام لدانه می شد که پس ازمحاسبه انرژی معادل هریک از آنها با روابط موجود نسبت انرژی محاسبه گردید. نسبت انرژی درمناطق خسروشیرین سده، دژکرد به ترتیب ۱/۰۶۸، ۱/۱۹ ، ۰/۹۱ بود که میانگین آن برای شهرستان ۱/۰۶۲ بدست آمد. انرژی مصرفی برای هر کیلوگرم گندم دیم بطور متوسط ۱۲/۳۴MJ بوده که درمقایسه با ۱۳MJ انرژی معادل برای هر کیلوگرم دارای ۰/۶۶MJ افزوده خالص انرژی N.E.G می باشد. بطوریکه میانگین برای شهرستان سهم هریک از نهادههای کود سوخت بذر ادوات سم و نیرویانسانی به ترتیب ۵۷/۵% و ۲۸ه/۴% و ۱۲/۱% و ۱/۲۵% و ۰/۳ه۸% و ۰/۲% بوده است کود و سوخت بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند که بایستی با مدیریت صحیح درمصرف بهینه آنها گام برداشت