سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محترم توشمالانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
حسین بنکداری – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

دراین مقاله چهارروش برای پیش بینی توزیع تنش برشی مرزی معرفی شده به کمک این روشها مقدار تنش برشی مرزی دریک کانال فاضلاب با مقطع عرضی مرکب قوسی درپنج ارتفاع مختلف محاسبه ترسیم و باهم مقایسه شدها ند با توجه به نتایج روشها دربستر کانال درهمه ارتفاع های جریان عملکردی نزدیک به هم از خود نشان میدهند اما دردیواره کانال چنین نبوده است با افزایش ارتفاع جریان تا قبل از اینکه کانال به حالت مرکب تبدیل شود تنش برشی افزایش یافته اما پس از آن به خاطر اتلاف انرژی دربین فصل مشترک کانال اصلی و سیلاب دشت کاهش درمقدار تنش برشی متوسط دیده می شود. تنش برشی مرزی کانال با افزایش مقدار زبری جداره بررسی شده که با توجه به نتایج می توان گفت تنش برشی مرزی با افزایش زبری بصورت خطی دردیواره وبستر با شیب یکسانی افزایش می یابد.