سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاوه محمدسیروس – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گیتا شرف بیانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

طی سالیان اخیر کارت امتیازی متوازن به دلیل کارایی و قدرتمندی درعرصه ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژی بسیار مورد استقبال قرارگرفته است به ویژه آنچه که کارت امتیازی متوازن را از سایر روشهای ارزیابی عملکرد متمایز می کند بیان استراتژی سازمان به کمک مجموعه ای از روابط علی و معلولی میان اهداف و سنجه های عملکرد است دراین مقاله با تاکید براتصالات علی و معلولی استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی برای محاسبه رابطه بین هر دو سنجه به عنوان راهکاری برای درنظر گرفتن مساله تاخیر زمانی پیشنهاد شده است همچنین مفاهیم نظریه گراف برای بررسی و پیگیری تاثیر گذاری هرسنجه برسنجه های دیگر دریک چارچوب منسجم شامل تمام روابط علی و معلولی موجود درنقشه استراتژی به کارگرفته شدها ند. گردآوری و تحلیل داده های اماری قابلیت تطبیق عملی روشهای اقتصادسنجی با ویژگیهای کارت امتیازی متوازن و ارایه تصویری ساده و روشن از نقشه استراتژی قابلیت کاربرد مفاهیم گراف دراین روش را نشان میدهد.