سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرام دانشگر – دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین فاکهی خراسانی – دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
گلنوش رحیم زاده – دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله نگاهی دارد به قیمت برق در نواحی باری (ساعات پر باری و کم باری) و محاسبه آن با رویکرد مدل سیستمهای انرژی ۱٫ گرچه تاکنون روشهای متعددی برای بدست آوردن هزینه های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در زمانهای مختلف شبانه روز پیشنهاد گردید ه و مورد استفاده قرار گرفته است و نیز همواره عوامل برونزای بسیاری همچون ملاحضات اجتماعی و سیاسی در تعیین تعرفه برق در نواحی مختلف تاثیر بسزایی داشته است ولی در رویکرد پیش رو سعی شده هزینه واقعی تحویل هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در زمانهای پر باری و کم باری در حضور دیگر حاملهای انرژی از مرحله استخراج، فرآورش، تبدیل و انتقال تا مصرف کننده نهایی ۲ مورد م حاسبه قرار گیرد. در ادامه به بررسی اثر اعمال نرخ چند تعرفه ای در جبران هزینه های انجام گرفته توسط سیستم انرژی به ازای تحویل یک کیلو و ات ساعت انرژی الکتریکی در منطقه خاص و ناحیه باری مشخص پرداخته خواهد شد و مشاهده میشود افزایش یک واحد انرژی الکتریکی در سمت مصرف کننده نهایی در نگاه جامع سیستم انرژی و در ناحیه کم باری منجر به کاهش هزینه های کل سیستم می شود. بطریق برآورد کشش قیمتی انرژی الکتریکی، میزان تغییر در تقاضای برق در ساعت پرباری بعلت اعمال نرخ واقعی آن و در نتیجه کاهش مصرف بررسی می شود. در نهایت بکمک مدل نشان داده می شود که پیک سایی چگونه و به چه اندازه در کاهش هزینه های کل سیستم و بهبود تابع هدف موثر واقع می شود.