سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن دستپاک – دانشگاه فردوسی- مشهد
محمدعلی پیرایشنقاب – دانشگاه فردوسی – مشهد
علی کوچکی – دانشگاه تهران

چکیده:

بطور کلی منافعی که در اثر تاخیر در بهرهبرداری یک پروژه از دست میرود به عنوان هزینه فرصت شناخته میشود . این منافع ممکن است از نوع درآمد و یا از نوع صرفه جویی در هزینهها باشند. در این مقاله ابتدا بر روی انواع پست و خط مطالعه شد و بطور عمومی وظایف آنها و اهداف و منافع ناشی از بهرهبرداری پست و خط شناسایی گردید. بهرهبرداری از پست و خط میتواند اهداف مختلفی از جمله توزیع برق، افزایش پایداری شبکه و کاهش تلفات داشته باشد، از آنجاییکه اهمیت اهداف و محاسبه مقدار هزینه فرصت آنها بستگی به نوع پست و خط دارد، لذا ادامه پروژه بصورت موردی بر روی پست ۴۰۰/۱۳۲ کیلو ولت سربداران سبزوار و خط ۴۰۰ کیلو ولت توس-شیروان-اسفراین انجام شد. نتایجنشان میدهد که در مورد پست سربداران کاهش تلفات نشان میدهد که در مورد پست سربداران کاهش تلفات بیشترین سهم را در ایجاد هزینه فرصت دارد و در مورد خط توس-شیروان-اسفراین افزایش پایداری بیشترین سهم را دارد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده از هزینه فرصت در مورد پست و خط مورد مطالعه دوره بازیافت سرمایه که یکی از شاخصهای ارزیابی اقتصادی است محاسبه شده است.