سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید بوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جواد کتابداری – دانشیار دانشکده مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن ساقی – دانشجوی دکتری عمران – آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، مدل عددی جهت بررسی اندرکنش موج منظم و جسم متحرک تهیه شده است. مدل تهیه شده، بر اساس فرض سیال تراکم ناپذیر و لزج بوده و معادلات ناویر- استوکس و پیوستگی به عنوان معادلات حاکم مورد استفاده قرار گرفته است. جهت حل معادلات ناویر- استوکس از روش MACاستفاده شده و به منظور ارضاء شرط مرزی دینامیکی سطح آزاد از روش کسر حجمی استفاده گردیده است. به منظور مدل سازی پدیده آشفتگی در جریان از مدل استاندارد K-E استفاده شده است. در مدل عددی تهیه شده، موج تولید شده در مرز سمت چپ و با استفاده از روابط تئوری اوماج تولید و در سمت راست، شرط مرزی باز به منظور خروج موج از محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. به منظور معتبرسازی مدل تهیه شده، نتایج مدل با روابط تئوری امواج مقایسه و صحت مدل مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، جسم مغروقی در محدوده قرار داده شده و نیروهای وارده بر آن محاسبه گردیده است.