سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شیخ اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتخاب یک سیستم بهینه نمکزدایی، بستگی به پارامترهای متعددی از قبیل؛ شرایط ویژه محلی، پایین بودن هزینههای سرمایهگذاری، سهولت عملیات وقابلیت اعتماد بالا به سیستم دارد. از این رو، این انتخاب، برای شرایط خاص مورد نظر، امری پیچیده است که متکی بر یک سری تحلیلهای مفهومی و سپس تحلیل اقتصادی میباشد. در این مقاله، علاوه بر معرفی روشهای متداول نمک زدایی شامل؛ تقطیر ناگهانی چند مرحله ای، تقطیر چند تاثیره، تقطیر با فشرده سازی بخار، اسمز معکوس و الکترودیالیز بازگشتی که در حال حاضر به صورت گسترده در ایران بکارگرفته شدهاند، به معرفی متغیرها و محدودیتهای اقتصادی تاثیرگذار در قیمت محصول پرداخته شده و نهایتا انتخاب بهینه که توسط عوامل فنی ‐ اقتصادی‐ زیست محیطی محدود میشود، بر اساس نگرش تکنیکی ‐ اقتصادی ارائه شده و روشهایی برای تخمین قیمت واحد محصول ارائه میشود.