سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کاردر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی
بهزاد وثوقی – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی

چکیده:

دراین تحقیق تنگه همرز که درمنطقه انتقالی مابین برخورد صفحات تکتونیکی عربستان – اوراسیا و فرورانش مکران قرار دارد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده و از مشاهدات GPS انجام شده دراین منطقه درسالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ برایمحاسبه نرخ ممان لرزه ای استفاده شده است محاسبه نرخ ممان لرزه ای در منطقه نشان دهنده این است که درقسمت شرقی تنگه هرمز درراستای شمال شرقی – جنوب غربی و درقسمت غربی تنگه هرمز درراستای شمال غربی – جنوب شرقی با افزایش نرخ ممان لرزه ای مواجه هستیم مناطقی که دارای نرخ ممان بالاتری هستند درواقع پتانسیل فعالیت لرزه ای درآن ها بیشتر از سایر قسمت ها میب اشد. نرخ ممان محاسبه شده دارای بیشترین مقدار ۲٫۱۵e +16Nm/ yr و نیز کمترین مقدار −۱٫۱۳e +16Nm/ yr می باشد با افزایش تراکم ایستگاه های GPS درمنطقه می توان به نتایج با قدرت تفکیک مکانی بیشتری درتعیین نرخ ممان لرزه ای منطقه دست یافت