سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه کاردر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه ص
بهزاد وثوقی – دانشیار دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خوا

چکیده:

تغییرشکل اندازهگیری شده توسط شبکههای GPSدر مناطق قارهای، تحولات زمین شناسی و زمین ساختی منطقه رانشان میدهد. با استفاده از پردازش دادههایGPSمیتوان نرخ کرنش زمینساختی را در سراسر منطقه محاسبه نمود .در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات ۳۶ ایستگاهGPS تغییرشکل در منطقه زاگرس مورد بررسی قرار گرفت و نرخ کرنش روی شبکهای با ابعاد ۱۵,۷۴ کیلومتر به روش فواصل وزندار تعیین گردید. سپس، کمیتهای نرخ اتساع و نرخ دوران در این منطقه برای هر سلول از شبکه محاسبه گردید. بیشینه نرخ دوران برای منطقه زاگرس برابرe + 00deg/ yr1.41 بهدست آمده است که نشاندهنده بیشترین مقدار دوران ساعتگرد است و کمینه مقدار نرخ دوران نیز برابرe − ۳deg/ yr6و۷۷- محاسبه شده است که بیانگر بیشترین دوران پادساعتگرد می باشد