سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگین دربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
منصور پاره کار – استادیار مرکز تحقیقات خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی
علی غلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

فرآیند نفوذ آب به خاک یکی از مهمترین اجزای چرخه آبی است. از سوی دیگر اندازهگیری آن دشوار، زمانبر وپرهزینه میباشد. در پژوهش حاضر امکان برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک در زمانهای مشخص از آغاز فرآیند نفوذ با استفاده از برخی ویژگیهای خاک شامل : فاکتورهایb و a ضرایب معادله کمپل) که از منحنی رطوبتی خاک استخراج میگردد و مقدار p که مربوط به فاکتور اعوجاج در خاک میباشد و هم چنین هدایت هیدرولیکی اشباع ks) و رطوبت در حالت اشباع به کمک حل عددی معادله ریچاردز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا داده های حاصل از آزمایشهای نفوذپذیری به روش استوانههای مضاعف در ۱۷۰ نقطه از نقاط مختلف کشور جمع آوری شد. سپس با حفر پروفیل در نزدیکی نقاط اندازهگیری نفوذ آب به خاک ویژگیهای لازم برای ورودی برنامه رایانهای برای حل عددی معادله ریچاردز استخراج گردید. به منظور برآورد نفوذ تجمعی در زمانهای ۳۰ و۶۰و ۹۰ دقیقه از آغاز نفوذ آب به خاک استفاده گردید و برنامه رایانه ای به منظور حل عددی معادله ریچاردز نوشته شد و در نهایت میزان کارایی EF) و ریشه میانگین مربعات خطاRMSE) محاسبه گشت و میزان کارایی۰/۹۸ و میزان RMSE بین ۰/۶۰۱ و۱/۲۰۹ محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان دهنده مناسب بودن این روش در برآورد میزان نفوذ آب در خاک میباشد.