سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شیر افروس – رییس گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ضرغام نریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

به منظور دست یابی به میزان تلفات نشت از کانال های خاکی بدون صرف هزینه های هنگفت، می توان از نرم افزار های موجود در این زمینه استفاده نمود.برای این منظور در این تحقیق از نرم افزار mseep استفاده شده است. نرم افزار mseep از جمله برنامه هایی است که میزان ونحوه حرکت و نشت آب را در خاک در حالت دو بعدی تحلیل می کند. اساس کار این نرم افزار روش المان محدود برای حل معادله دیفرانسیل لاپلاس که نشانگر حرکت ایستایی آب جاری است، می باشد. در این نرم افزار تعداد ۱۸ مدل کانال خاکی با تغییرات در ارتفاع و کناره های کانال و شیب جانبی داخلی Z=1 و Z=0.5 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از استخراج نشت نهایی از مقاطع عرضی کانال ها مشاهده گردید که در شرایط یکسان با دبی های برابر با افزایش ارتفاع وکناره های کانال ( H وD) تلفات نشت کمتر می شود.همچنین مشاهده گردید که با کاهش مقدار z یعنی افزایش شیب جانبی داخلی کانال تلفات نشت افزایش می یابد.