سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد ابیاری و زه کشی دانشگاه تهران و کارشناس مهندسین مشاور یک
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه ابیاری و زه کشی دانشگاه تهران
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک وپی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تبخیر و تعرق تابعی از متغیرهای محیطی است. تجهیز ایستگاه هایی که قادر به اندازه گیری تمامی پارامترهای محیطی موثر بر تبخیر و تعرق باشند، بسیار پر هزینه است. از طرفی اغلب ایستگاه های هواشناسی در مناطق غیرکشاورزی واقع شده اند که در نتیجه افزایش براورد شار گرمایی محسوس، تبخیر و تعرق را بیشتر از مقدار واقعی براورد می کنند. نظر به اینکه اندازه گیری مستقیم تبخیر و تعرق کار دشواری است معادله هایی ساده به منظور تخمین تبخیر و تعرق ارائه شده است که نیازمند داده های کمی از جمله درجه حرارت هوا به عنوان تاثیرگذارترین پارامتر برای محاسبه تبخیر و تعرق می باشند. در این بررسی تبخیر و تعرق مرجع در ۵ مزرعه نیشکر واقع در منطقع نیمه خشک خوزستان در ۴ مدل تجربی وابسته به دما شامل ۲نقطه هارگریوزسامانی ، بلانی کریدل، لیتیاکر و تورنت وایت با استفاده از داده درجه حرارت هوا برداشت شده از ایستگاه هواشناسی واقغ در محدوده محاسبه شده است. روش پنمن مانتیث روش دقیقی برای براورد تبخیر و تعرق مرجع در محدوده وسیعی از شرایط اقلیمی و منطقه ای از سوی سازمان خواروبار جهانی به عنوان روش استاندارد جهت محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع مبنای ارزیابی عملکرد مدل های تجربی قرار گرفت. ارزیابی نتایج نشان داد مدل بلانی کریدل با ضریب تبیین ۰/۸۶ و خطای استاندارد ۱/۵ میلیمتر در روز بیشترین تناسب را جهت محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه در حال مطالعه دارد.