سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا شاملویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
علی ایوبی کشکولی –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی سد پتانسیل وارونگی فسفر در حلقه های سه عضوی شامل گروه های N-R که در آن R می تواند هر استخلافی باشد محاسبه و مطالعه شد با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده تاثیر استخلاف های مختلف برروی این سد پتانسیل بررسی شد از مطالعات انجام شده این نتیجه حاصل شد که استخلاف های مختلف تاثیر شگرفی برروی سد پتانسیل وارونگی دارند به عنوان مثال استخلاف های الکترون کشنده ارتفاع سدوارونگی مذکور را افزایش میدهند با محاسبه بار طبیعی برروی اتم فسفر و رسم نمودار ارتفاع سد وارونگی برحسب بار فسفر مشاهده شد که با افزایش بار فسفر ارتفاع سد پتانسیل افزایش می یابد. مطالعات انجامشده بررویسختی نسبی هر مولکول در کنفورماسیون های مختلف نشان داد که مینیمم سختی درحالتی مشاهده می شود که اتم فسفر بصورت مسطح درآمده ودرحال گذار می باشد نتایجی که از رسم اختلاف سختی در یک مولکول برحسب بار فسفر آن بدست می آید مشابه مورد قبل است و مشاهده میشود که با افزایش بار نیتروژن اختلاف درسختی افزایش می یابد.