سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی – دانشیار مکانیک (تبدیل انرژی)- دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی راحلی کلیبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک (تبدیل انرژی) – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در مقاله ی حاضر از ترکیب چند تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است و کارائی این ترکیب در دقت و سرعت همگرایی و ساده سازی معادلات حاکم با بررسی توزیع سرعت و توزیع دما سیال داخل یک حفره ی مربع شکل تحت شرایط مرزی مختلف سنجیده شد.روش ضریب تراکم پذیر مصنوعی برای کوپل معادله ی پیوستگی به معادله ی مومنتم بمنظور تعیین تابع فشار بکار برده شد. از متد مرکزیت سلول در حجم محدود برای گسسته سازی معادلات حاکم بر جریان در حفره و روش رانگ- کوتای مرتبه ی ۴ در حل معادلات بدون بعد گسسته شده استفاده شد. در این مطالعه علاوه بر نشان دادن کارائی یک ترکیب خاص از تکنیک های موجود در دینامیک سیالات محاسباتی، تاثیر افزایش عدد رایلی حاکمبر جریان در توزیع سرعت و توزیع دما و اثر آن روی اندازه ی سلولهای شبکه تولیدی بررسی شد. عدد رایلی بحرانی در گذار جریان از حالت آرام به در هم حدود Ra =10 8می باشد. لذا مطالعه ی حاضر روی جریان آرام با جابه جایی طبیعی متمرکز شده است