سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تهمینه قهرمان – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد قانع – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد شیخ زاده – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق جهت محاسبه مدول خمشی پارچه، از مدل تیر دو تکیه گاهی ساده استفاده شد. نمونه های پارچه در طولهای مختلف بر روی تکیه گاهها قرار گرفته و ماکزیمم خیز با دقت بالایی اندازه گیری گردید . با استفاده از تئوریهای الاستیسیته، مدول خمشی پارچه در حالت تغییرشکلهای کوچک و بزرگ محاسبه شد . نتایج نشان داد که در محدوده طولهای اندازه گیری شده، روابط تغییرشکلهای کوچک با دقت بسیار بالایی برقرار می باشند. برای حل معادله تفاضلی حاکم بر تیر در حالت تغییرشکلهای بزرگ نیز از روش اجزاء محدود استفاده گردید . به این ترتیب مدول خمشی پارچه با مدل سازی تیر در حالت رفتار خطی مصالح و رفتار غیرخطی هندسی تعیین شد . نتایج حاصله نشان داد که در طولهای کوچک، مقادیر مدول خمشی بدست آمده در حالت تغییرشکلهای کوچک و بزرگ بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند. در ضمن با افزایش طول تیر، اختلاف بین این دو حالت بیشتر می شود که علت آن نزدیک تر شدن تغییرشکلهای پارچه به حالت تغییرشکلهای بزرگ و عدم دقت روابط تغییرشکلهای کوچک می باشد. نتایج حاصله همچنین نشان داد که حتی در طولهای زیاد، اختلاف بین مدول های بدست آمده در حالت تغییر شکلهای کوچک و بزرگ کم و در حد قابل قبول می باشد.