سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امین ترابی – مربی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداش
خسرو کشاورز – دانشجوی دکتری اقتصاد دارو
عفت محمدی – کارشناس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
ژیلا نجف پور –

چکیده:

زمینه و هدف: در روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ابتدا فعالیت ها شناسایی شده سپس هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با هر فعالیت بر مبنای تسهیم محاسبه می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بر اساس روش هزینه یابی بر مبنایفعالیت در بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز تدوین شده است. مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی و مقطعی است در این مطالعه، قیمت تمام شده ۴۲ خدمت رایج رادیوگرافی )مندرج در فهرست تعرفه های مصوب دولتی( با استفاده از روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیتABC(برای بخش رادیولوژی بیمارستان گلستان اهواز در) ۱۴۷۷ (محاسبه شد.ابزار گردآوری داده ها، لیست ها و فرم های مربوط به فهرست هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خدمات رادیولوژی و سایر مراکز فعالیت مرتبط بود. در این مطالعه برای برآورد سهم هزینه های سایر بخش ها در خدمات بخش رادیولوژی، ابتدا مبنا های تسهیبمتعیین سپس با استفاده از روش تسهیم مستقیم، هزینه ها برآورد شدند.نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد، فقط قیمت تمام شده سه خدمت رادیوگرافی شامل: لمبوساکرال دو جهت با) ۱۴۹۷ ریال(، دور سولومار روبرو و نیم رخ با) ۴۰۰۲ ریال( و مهره ها و کمر ایستاده با) ۱۵۹۹۱ ریال( اختلاف، کمتر از نرخ تعرفه های مصوب سال مطالعه، برآورد شد اما بهای تمام شده ۴۵ خدمت دیگر رادیوگرافی با اختلاف مشخصی بیش از نرخ تعرفه های مصوب سالهای ۷۸ و ۷۷ بودند مطالعه حاضر نشان داد که بین قیمت واقعی خدمات رادیولوژی مورد مطالعه و تعرفه های مصوب تفاوت وجود دارد. این تفاوت خود را به شکل زیان مالی برای بیمارستان نشان می دهد، لذا برای بهبود نظام مالی بیمارستان و کاهش هزینه های آن لازم است از روش های دقیق محاسبه هزینه ها مانند هزینه یابی مبتنی بر فعالیت برای قیمت گذاری خدمات استفاده شود