سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فیاض – شرکت مهندسین مشاورهمت
جواد روحی –
حامد مهران فر –

چکیده:

دراستاندارد کشور ایران جهت محاسبه قدرت ترانسفورماتورهای توزیع وانتقال که دارای سلامت داخلی نرمال بوده آزمایش DP,GCمناسب و اثرحرارتی ناشی ازبارگیری ازترانس درمقدار عمر آن موردنظر باشد روشی پیشنهاد می شود که ابتدادرجه حرارت معادل سالانه محاسبه شده و سپس با یکسری عملیات پیچیده هندسی و استفاده ازفرمول مربوطه قدرت ترانس معلوم می شود این روش که مبتنی براعمال عملیات هندسی چندگانه می باشد ضمن انکه کاری مشکل بوده و ابزار خاص خویش را می طلبد دارای دقت کافی نیز نمی باشد دراین مقاله ابتدا با الگوگیری ازمحاسبه جریان نامی کابل برحسب حداکثر جریان دریافتی از آن باتوجه به عوامل تاثیر گذار مربوطه رابطه محاسبات قدرت ترانس پیشنهاد شده سپس با منظور نمودن نقش مستقل تک تک عوامل موثر درقدرت ترانس به ویژه مدلسازی منحنی بار جهت تعیین نقش نحوه بارگیری ازترانس درمیزان قدرت آن قدرت بهینه ترانسفورماتور را ازطریق روابط ریاضی و جدولهایی که تهیه نمودیم بطور آسان بدست می آوریم این روش ضمن راحت و آسان بودن دراجرا و نیاز نداشتن بهعملیات هندسی ازدقت بیشتری نیز نسبت به روش موجود برخوردار است.