سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

میثم اشرف زاده –
زهرا زارع –

چکیده:

برونسپاری به معنای استفاده از منابع و تامین کنندگان بیرونی برای انجام بخشی از فعالیت های یک سازمان است که به دلایل مختلف از جمله تمرکز برفعالیت های اصلی خود و استفاده ازتوانمندی ها و فعالیت های نوآورانه دیگران صورت می پذیرد درتصمیمات برون سپاری درکنارم سائل استراتژیک ملاحظات هزینه و سود ارزیابی مالی ابعاد کارایی و ریسک درارتباط با کیفیت تامین کننده قابلیت اطمینان زمان های پیشبرد و تحویل نیز مدنظر قرارمیگیرد زمانی که تمام این فاکتورها با هم درنظر گرفته می شوند تصمیم برونسپاری می تواند به یک تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد که برسودآوری سرمایه گذاری سرمایه کار وام گرفتن و موقعیت رقابتی تاثیر بگذارد دراین مقاله به بررسی و محاسبه قابلیت اطمینان فرایند برونسپاری تامین کنندگان خدمت درزنجیره تامین درراستای انجام وظایف خود ارایه محصول یا خدمت درزمان معین با کمیت و کیفیت معین پرداخته شدهاست و روشهای نیز برای افزایش قابلیت اطمینان فرایند برونسپاری تامین کنندگان خدمت ارایه شده است و همچنین رویکردی برای کمک به تصمیم گیری مدیران با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان فرایند برونسپاری تامین کنندگان خدمت با توجه به ریسک ها و خطرات آن پیشنهاد گردیده است.