سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استاد یار دانشکده عمران- دانشگاه تبریز
حامد نوروزی – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور خاک و راه آزما
پیمان حمیدی – دانشجوی دکترای خاک و پی- دانشگاه تبریز

چکیده:

محاسبه فشار جانبی خاکدر حالتهای محرکو مقاوم، یکی از مسائل پایداری کلاسیکدر مکانیکخاکمیباشد. از آنجایی که نتایج حاصل ازآزمایشات حاکی از غیرخطی بودن پوشگسیختگی و وابسته بودن زاویه اصطکاکداخلی خاکبه مقدار تنشنرمال میباشد، لذا در این مقاله از معیار تسلیم غیرخطی موهر- کلمب برای محاسبه فشار جانبی محرک خاک استفاده شده است. در این تحقیق، برای محاسبه کار انجام گرفته و اتلافانرژی درونی از معیار تسلیم خطی که در هر نقطه مماس بر معیار تسلیم غیرخطی واقعی میباشد، بهرهگیری شده و حد بالای فشار محرک خاک تحت شرایط مختلف محاسبه و تاثیر پارامترهای مختلفنظیر، ضریب انحنای پوش گسیختگی، چسبندگی اولیه خاک و سایر پارامترهای تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده از این روش با نتایج سایر تحقیقات انجام یافته مقایسه شده است.