سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی یعقوبی کلورزی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید مظاهری –
ابراهیم جباری –

چکیده:

یکی از مسائل مهم درخطوط لوله که بهصورت غیرمدفون برروی بستر دریا قرارگرفته اند پیدایش دهانه آزاد درزیرخط لوله می باشد که به علت ناهمواری های بستر و یا اثر آبشستگی درزیرلوله ایجاد میگردد همواره بوجود آمدن دهانه آزاد نقطه ضعفی برای لوله محسوب خواهد شد بطوریکه اگر دهانه آزاد تحت تاثیر جریان قرار گیرد آسیب های خستگی ناشی از ارتعاش دهانه آزاد سبب گسیختگی خطوط لوله و پخش موادنفتی در دریا و آلودگی محیط دریا می شود زمانی که فرکانس جریان گردابه نزدیک به فرکانس طبیعی دهانه ازاد باشد پدیدهتشدید رخ میدهد که نهایتا منجر به اسیب های خستگی روی دهانه ازادخطوط لوله خواهد شد بنابراین فرکانس طبیعی دهانه ازاد یک پارامتر اساسی در دهانه آزاد محسوب می شود. دراین تحقیق به محاسبه فرکانس طبیعی خطوط لوله دریایی درحالت دهانه آزاد به کمک روشهای آلمان محدود Finite Element Analysis برپایه نرم افزار abaqus پرداخته شده و تاثیر خاک بستر دریا درطول ها و شرایط تکیه گاهی مختلف درمیزان فرکانس طبیعی دهانه آزاد مورد ارزیابی قرارگرفته است.