سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خسروی – د انشجوی دکتری عمران- سازه، دانشگاه تبریز
حسین مددی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه

چکیده:

در بسیاری از ساختمانهای بلند کنترل ارتعاشات توسط دیوار های برشی انجام می گیرد.در این مقاله معادله حاکم بر رفتار دیوار برشی کوپل که با استفاده از روش محیط پیوسته بدست آمده، حل شده است. سپس ارتعاشات آزاد واجباری دیوار برشی کوپل مورد بررسی قرار گرفته و فرکانسسازه بدست آمده است. همچنین رفتار هیسترزیس دیوار در اثر بارگذاری چرخه ای رفت و برگشتی ارائه گردیده است. جهت ارزیابی، نتایجبدست آمده با نتایج حاصل از مدلسازی توسط نرم افزار ABAQUS مقایسه شده است