سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامیار منصور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
زیبا اقلیما – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله حل عددی جریان حول یک کره در سرعتهای حدودصوت از ماخ ۱٫۰۱ تا ماخ ۱٫۲ انجام شده و فاصله انفصال شوک از نقطه سکون حول این کره محاسبه شدهاست. در این مطالعه حلجریان لزج مغشوش با استفاده از مدل توربولانس اسپالارت-آلماراس ۱ ارائه شدهاست. هدف این مطالعه، تعیین فاصله انفصال شوک برای یک پرتابه کرویشکل در جریان آزاد با سرعتهای کمی بالاتر از صوت است. نتایج بهدست آمده در این مطالعه با نتایج تجربی انجام شده در این زمینه مطابقت خوبی دارد. تاکنون مطالعات عددی بسیار کمی درباره فاصله انفصال شوک در سرعتهای حدود صوت وماخهای بسیار نزدیک به یک انجام گرفته است. ساختار جریان حل شده و موقعیت تشکیل شوک به صورت شکلها و نمودارهای مختلف در این مقاله ارائه شده و با نتایج کارهای دیگر در این زمینه مقایسه شدهاست