سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان موسوی – دانشجوی دکترای مهندسی معدن- استخراج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
جواد غلام نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد-
مجید عطایی پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و نفت، دانشگاه امیرکبیر، تهر
اسماعیل خرم – دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، تهران- ایران

چکیده:

هدف اساسی برنامهریزی تولید بلند مدت، اتخاذ تدابیری جهت اجرای عیارهای حد استخراجی و برنامه ریزی تولید کوتاه مدت است. لذا عیارهای حد استخراجی، مهمترین ابزار اجرای راهبردی و برنامهایبلند مدت در معادن روباز بشمار میروند. روشهای ارائه شده حاکی از عدم توجه به تنظیم دقیق عیار استخراجی در بازههای زمانی مختلف است. لزوم بهینهسازی عیارهای حد استخراجی در برنامهریزیتولید بلند مدت، مدیریت صحیح کانسنگ ارسالی به کارخانه فرآوری بلحاظ کیفیت مطلوب است. در این مقاله، مدل برنامهریزی خطی جهت تعیین توالی استخراج بلوکها با توجه به کنترل عیارهای حداستخراجی ارائه شده است. مدل برنامهریزی تولید بلند مدت با استفاده از برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط فرموله شده است. هدف از مدل ارائه شده، کمینهسازی انحراف عیارهای استخراجی دردورههای برنامهریزی است. این مهم سبب میشود که عیارهای استخراجی در هر دوره زمانی بر اساس عیار مورد پذیرش کارخانه مورد تنظیم دقیق قرار گیرند. به منظور اعتبارسنجی از مدل پیشنهادی،معدن آهن چادرملو به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. نتایج نشان میدهد عیارهای حد استخراجی بدستآمده از مدل پیشنهادی، متوسط عیار مورد پذیرش کارخانه فرآوری را در هر دورهبرنامهریزی با دقت بالایی مورد لحاظ قرار داده است. همچنین تمام محدودیتهای عملیاتی موجود برآورده شده است