سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی محدث صدیق – دانشجویی کارشناسی ارشد، ، دانشگاه مالک اشتر
احمدرضا خوگر – استادیار، دانشگاه مالک اشتر
خداداد واحدی – استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده:

یکی از مسائل مهم در تسلیحات، میزان نفوذ پرتابه در هدف می باشد. استفاده از خاک به عنوان پوشش یک هدف بتنی موجب کاهش آسیب پذیری آن سازه بتنی در مقابل نفوذ انواع پرتابه ها وبمب ها می شود.دراین مقاله نفوذ کامل پرتابه اجیوال دراهداف بتن – خاک بررسی شده است.ابتدابرپایه تئوری انبساط حفره کروی ۱]واستفاده از روابط فورستال عمق نفوذ در اهداف خاکی وبتنی با ]استفاده از شرایط پیوستگی جابجایی وسرعت وشتاب بدست آمده است. سپس سرعت حد بالستیک پرتابه با توجه به ضخامت ومقاومت فشاری هدف ومشخصه های هندسی پرتابه محاسبه می شود.درادامه روابط تحلیلی جدید در رابطه با عمق نفوذ در اهداف بتن – خاک بدست آمده است.مقایسه نتایج حاصل از روابط تحلیلی ارائه شده وشبیه سازی عددی تطابق خوبی را نشان می دهد