مقاله محاسبه عدد کوهورت برای فهرست کلمات دوهجایی پربسامد زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: محاسبه عدد کوهورت برای فهرست کلمات دوهجایی پربسامد زبان فارسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک گفتار
مقاله شناخت کلمه
مقاله مدل کوهورت شناخت کلمه
مقاله عدد کوهورت
مقاله زبان فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایان مهر سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: طاهایی سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعداد رقیب های ممکن برای هر کلمه که ابتدای آنها با هم مشابه است «عدد کوهورت» نام دارد. علی رغم اهمیت تعداد و ویژگی های رقیب ها در شناسایی کلمه، در هیچ یک از آزمون های ساخته شده برای زبان فارسی عامل عدد کوهورت در انتخاب کلمه در نظر گرفته نشده است. هدف مطالعه کنونی، معرفی نقش عدد کوهورت در شناخت کلمه و سپس محاسبه عدد کوهورت برای کلمات دوهجایی پربسامد زبان فارسی بود.
روش بررسی: پس از تهیه پیکره واژه های پر بسامد زبان فارسی و استخراج کلمات دوهجایی آنها، عدد کوهورت هر یک از کلمه های دوهجایی از فرهنگ فارسی عمید محاسبه شد. به این ترتیب یک فهرست کامل از کلمات دوهجایی پر بسامد مشتمل بر 4121 واژه به همراه مقدار کوهورت برای هر یک از کلمات به دست آمد.
یافته ها: مقادیر کوهورت کلمات محدوده ای از صفر تا 87 را شامل شدند. نیمی از کلمات مورد بررسی عدد کوهورت بالای 14 و نیمی عدد کوهورت زیر 14 داشتند.
نتیجه گیری: عدد کوهورت بر سرعت و دقت تصمیم گیری درکی کلمه تاثیر دارد. کلمات فارسی از نظر متغیر کوهورت وزن یکسانی ندارند. از این رو برای طراحی مواد آزمونی کنترل شده تر در ساخت انواع مختلف آزمون های شنوایی، می توان عامل عدد کوهورت را نیز در کنار سایر عوامل موثر در نظر داشت.