سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیر گلچین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین موسوی زادگان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با ابداع کامپیوترها و توسعه امکانات محاسباتی پژوهشهای بنیادی واساسی در زمینه طراحی درعلوم مهندسی به سمت مطالعات عددی پیش رفته است و امروزه روشهای عددی بسیار گسترده مورد استفاده قرار میگیرد دامنه استفاده از روشهای عددی بسیار وسیع است بگونه ای که درهر زمینه ای با توجه به شرایط و ویژگیهای حاکم روش عددی مناسب انتخاب شده و مورد استفاده قرار میگیرد درحوزه علوم دریایی با توجه به وسعت محیطهای محاسباتی روش المان مرزی بسیار کاربردی می باشد المان مرزی یک روش انتگرالی است و یکی از مزایای آن امکان محدود ساختن محیطهای محاسباتی نامحدود می باشد از طرفی در بسیاری از مسائل مطرح شده در حوزه هیدرودینامیک شناورها بدونشناخت پارامترهای اساسی درطراحی مانند توزیع سرعت و فشار نمی توان عمل نموداز این رو محاسبه سرعت و فشار اطراف شناورها هدف اصلی این مقاله می باشد دراین مقاله با صرف نظر نمودن از اثرات ویسکوزیته و تراکم پذیری سیال و چرخش جریان معادله حاکم که با توجه به فرضیات اعمال شده معادله لاپلاس می باشد تحت تاثیرشرایط مرزی برروی سطوح مختلف با استفاده از روش المان مرزی مستقیم حل شده است.