سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دکتری – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
مسعود ربانی – استاد پردیس دانکشده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

ظرفیت شبکه های حمل و نقل از موارد بسیار حائز اهمیت در این شبکه هاست. اهمیت دو چندان ظرفیت به دو مورد عمده باز می گردد. نخست انکه علی رغم استفاده زیاد و مکرر از واژه ظرفیت این واژه همچنان یک مفهوم ناشناخته است که ÷س از مدت طولانی از طرح آن هیچ تعریف و شناخت مناسب و قابل پذیرشی از سوی مراجع ذیربط برای آن وجود ندارد . اما اگر از ابهام موجود در این مفهوم بگذریم اهمیت دیگر آن در ارزیابی شبکه های موجود و یا تحلیل امگان گسترش این شبکه ها از طریق گزینه های متفاوت است . آنچ که در این مقاله در حوزه شبکه های حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است ارائه روش مبتنی بر نظریه گراف بهمنظور محاسبه ظرفیت شبکه است . درروش ارائه شده الگوی ترافیکی موجود در شبکه به گراف شرطی هم ارز آن تبدیل و سپس حداکثر متوسط سیکل گراف محاسبه می گردد. معکوس مقدار حاصل معرف ظرفیت شبکه مورد تحلیل است. در پایان به منظور بررسی گونگی بکارگیری روش پیشنهادی یک مثال عددی ارائه شده است.