سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما گرجی – کارشناس ارشد خاک و پی، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شاهین افسری – کارشناس ارشد خاک و پی، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پیکربندی یک شالوده خاکی که شامل تعداد المان های مسلح کننده، فاصله المان های مسلح کننده از یکدیگر، عمق قرار گیری، عمق موثر مسلح سازی می باشد، از اهمیت بسیار بالایی در موضوع شالوده خاک مسلح برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق استفاده از روش المان محدودجهت تعیین مقدار بهینه پارامترهای مطرح شده جهت دست یافتن به بیشینه ظرفیت باربری شالوده خاکی مسلح شده می باشد. از مدلسازی المانمحدود انجام شده برای یک شالوده خاکی رسی مشخص شده است که تعداد بهینه لایه های مسلح کننده چهار لایه بوده که تا عمق موثری برابر با ۱/۳۳ برابر عرض پی می بایست جایگذاری شود. همچنین عمق جایگذاری لایه اول بسیار مهم بوده و در حدود ۰/۳۳برابر عرض پی می باشد که می بایست به عنوان یک پارامتر مسقل مورد ارزیابی قرارگیرد. در پایان نتایج بدست آمده از محاسبات المان محدود با نتایج به دست آمده از آزمایشات محققین پیشین مقایسه گردیده است و صحت نتایج این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است