سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهریار طاووسی تفرشی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد میرعالی – کارشناس ارشدسازه

چکیده:

در مقاله حاضر سعی بر آنست که با انجام تحلیل غیر خطی سازه های فضاکار دو لایه فاقد ستون ظرفیت باربری جانبی این نوع سازه ها بدست آورده شود و با مقدار نیروی زلزله محتمل وارد به آنها مقایسه گردد. برای این منظور از ۴۰ مدل نمونه با دهانه ۱۰ تا ۵۰ متر و نسبت ارتفاع به دهانه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. اندازه المانها در طول برابر ۲۰۰ سانتی متر و در عرض حدود ۲ متر ۲۲۰-۱۸۰ سانتی متر) فرض شده است. اندازه المانهای رابط نیز ۲ متر در نظر گرفته شده است.مراحل انجام کار بدین ترتیب است که پس از تحلیل و طراحی خطی و کنترل طرح با تحلیل غیر خطی استاتیکیPushover) و تثبیت طرح سازه های مورد بررسی تا مرحله گسیختگی پوش شده اند و مقدار ظرفیت نهایی باربری آن ها بدست آمده است. پس آز آن مقدار نیروی زلزله ماکزیمم محتمل برای سازه های مورد نظر محاسبه شده و با ظرفیت آن مقایسه شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که سازه های فوق الذکر با دهانه نه چندان بزرگ به طور کلی در برابر زلزله ایمن می باشند و در دهانه های بزرگتر با توجه به افزایش دوره تناوب و اثرات مؤلفه قائم زلزله رفتار لرزه ای متفاوت خواهد بود. با عنایت به اینکه تحلیل غیر خطی استاتیکیPushover) برای سازه هایی دارای دقت مناسب است که مود های اساسی آن ها مودهای غالبند لذا به دلیل اینکه در سازه های مورد بررسی با دهانه های بزرگتر از ۳۰ متر مشارکت مودهای دیگری از سازه نیز مشاهده میشود بنابراین نمی توان درباره چنین سازه هایی تنها با انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی اظهار نظر قطعی نمود وبرای رسیدن به نتایج دقیق نیاز به انجام سایر تحلیل های غیر خطی میباشد