مقاله محاسبه طیف و شار نوترونی در سه بیم تیوب شمالی راکتور تحقیقاتی تهران برای استفاده در نوترون تراپی با بور با کد محاسباتی مونت کارلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۴۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه طیف و شار نوترونی در سه بیم تیوب شمالی راکتور تحقیقاتی تهران برای استفاده در نوترون تراپی با بور با کد محاسباتی مونت کارلو
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوترون تراپی با بور
مقاله راکتور تحقیقاتی تهران
مقاله کد محاسباتی مونت کارلو
مقاله بیم تیوب شمالی
مقاله شار نوترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خلفی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی امکان استفاده از بیم تیوب های راکتور تحقیقاتی تهران در درمان، به وسیله گیراندازی نوترون توسط بور، لازم است یکی از بیم تیوب های شش گانه راکتور تهران که از نظر شار و طیف نوترونی مناسب تر است، انتخاب شود. برای انتخاب مناسب ترین بیم تیوب، آخرین وضعیت قلب راکتور (قلب شماره ۵۵) با کد محاسباتی مونت کارلو، شبیه سازی شد و سپس طیف و شار نوترون در ابتدا، میانه و انتهای هر یک از سه بیم تیوب شمالی در حالت های مختلف داخل بودن میله های کنترل محاسبه شد. نتایج نشان می دهد با آنکه طیف نوترونی در همه بیم تیوب ها تقریبا یکسان است، شرایط شار در بیم تیوب شمال غربی بهتر است، لذا برای کاربرد در روش نوترون تراپی با بور، مناسب تر است.