سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دانشیار ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید ناصری فرد – کارشناس ارشد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جریان ترافیک، ترکیبی است از انواع وسایل نقلیه که هر یکدارای مشخصات فیزیکی، هندسی و حرکتی خاص میباشند. حضور وسایل نقلیه غیر از سواری در جریان ترافیک، باعث ایجاد تاثیراتی متفاوت با حالت حضور خودروی سواری در جریان ترافیکخواهد شد. ضریب همسنگسواری هر وسیله نقلیه، عبارت است از تعداد خودروی سواری واحد که در جریان ترافیک باید جایگزین آن وسیله نقلیه شوند، بدون آنکه تغییری در شرایط جاده و یا جریان ترافیک بوجود آید. روشهای مختلفی برای محاسبه ضریبهمسنگسواری وجود دارد که پایه و اساساکثر این روشها، این است که یکی ازپارامترهای جریان ترافیک، در دو حالت جریانِ شامل وسیله نقلیه مورد مطالعه (جریان مختلط) و جریانی که فقط شامل خودروی سواری واحد باشد(جریان پایه)، برآورد شده و با یکدیگر مقایسهمیشود. در این مقاله محاسبه ضریب همسنگ سواری موتورسیکلت در تقاطعهای چراغدار به روش تحلیل پارامتر تاخیر انجام شده است. براین اساس ضریب همسنگسواری عبارت است از تاخیر ایجاد شده به ازای هر موتورسیکلت به تاخیر هر خودرو در جریان شامل فقط خودروی سواری واحد. در این مقاله برای محاسبه همسنگ سواری، از تقاطعهای انتخاب شده، آمارگیری شد. تاخیر در جریان مختلط و پایه برآورد شده و همسنگ سواری موتورسیکلت محاسبه شد. با استفاده از روش آماری تجزیه واریانس، جدایش بین مجموعههای آماری حاصل از تقاطعهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سپس دادههای حاصل از تقاطعهای مختلف با یکدیگر تلفیق شدند. بررسی رابطه بین همسنگ سواری محاسبه شده برای موتورسیکلت با حجم ترافیکو نسبت موتورسیکلت به حجم ترافیک، حاکی از آن است که همسنگسواری موتورسیکلت در تقاطع چراغدار، همبستگی بسیار ضعیفی با پارامترهایی مانند حجم ترافیک و نسبت موتورسیکلت به حجم % ترافیک دارد. آنالیز فراوانی نتایج، بیانگر آن است که ضریب همسنگ محاسبه شده برای موتورسیکلت در سطح اطمینان ۹۵/ ۰ تا ۹۰ / در بازه ۴۲/ ۰ متغیر می باشد.