سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اکبرزاده بنگر – استادیار گروه عمران، دانشگاه مازندران
حسین فلاح نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
مهرداد درواج –

چکیده:

یکی از روش های مقاوم سازی سازه های بتنی، استفاده از ورق های کامپوزیتیFRP می باشد. برای تقویت قسمت های ضعیف سازه ازجمله تیر، اتصالات وستون می توان ازFRPاستفاده کرد. مقاوم سازی ستون با استفاده ازFRP باعث افزایش مقاومت و شکل پذیر شدن آن میگردد. لذا این افزایش ظرفیت باعث تغییر خصوصیات لرزه ای کل سازه خواهد شد. برای بررسی تاثیر مقاوم سازی ستون باFRP بر روی سازه، در این تحقیق دو نوع سازه با شکل پذیری معمولی و متوسط مد نظر قرار گرفته و هر یک از سازه ها به صورت قاب بتن مسلح ٣ طبقه، ۵ طبقه و ٨ طبقه میی باشد. با استفاده از مد لهای موجود، نمودار تنش-کرنش بتن ستونی که توسطFRP دور پیچ شدند، محاسبه گردید. با این نمودارهای تنش-کرنش محاسبه شده، نمودارهای اندرکنش نیرو محوری و لنگر خمشی ستون مقاوم سازی شده محاسبه شد. سپس با اعمالنمودارهای بدست آمده در نرم افرار ٢SAP و تحلیل غیر خطی استاتیکی، منحنی طیف ظرفیت قابها محاسبه گردید. با استفاده از روش ضرایب تغییر مکان، نقاط هدف بر روی منحنی ظرفیت قاب ها تعیین گردید و بر اساس آن، ضریب رفتار قابهای مقاوم سازی شده بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تقویت ستون های بتن آرمه با الیافFRP باعث افزایش مقاومت و به خصوص افزایش شکل پذیری قاب ها و در نهایت باعث افزایش ضریب رفتار می گردد.