سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید میرزائی فرد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود میرطاهری –
حمید رحمانی سامانی –

چکیده:

دراین مقاله به منظور طراحی سازه مجهز به میراگرهای اصطکاکی سیلندری به محاسبه ضریب رفتار سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی سیلندری پرداخته شده است باتوجه به وابستگی پاسخ سازه های مجهز به این نوع میراگر به شتاب نگاشت زمین لرزه ورودی و وابستگی ضریب رفتار به شکل پذیری مقاومت افزون نامعینی ارتفاع و پنج قاب چهار شش هشت ده و دوازده طبقه درنرم افزار SAP2000 طراحی شده و تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی دینامیکی خطی و غیرخطی افزایش برایچهار زمین لرزه مختلف درنرم افزار Abaqus 6-10 قرار داده شده اند سپس عوامل موثر درضریب رفتار محاسبه و درنهایت ضریب رفتار ۱۶درحالت تنش مجاز و ۱۱ درحالت تنش نهایی به دست آمده است.