سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مسعودی لیر – گروه صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
بابک فخار – گروه کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

بطور کلی خدمات ارائه شده توسط سیستم های اطلاعاتی مستقر در هر باشگاه ناشی از کاربرد نهاده ها یا عوامل تولیدند.این عوامل هر چه باشند برای رضایتمندی دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرند و دارای یک بخش کمی قابل اندازه گیری و یک بخشی کیفی است. رضایتمندی یا مطلوبیت ، محصول کاربرد هر دو بخش کمی و کیفی است.چون هنوز روش مشخص و استانداردی برای محسابه ضریب کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی ارائه نشده است.همنی مسئله انگیزه ای شد تا با استفاده از جدیدترین مباحث ریاضایت کاربردی یعنی نظریه منطق فازی برای تبدیل عوامل کیفی به کمی و نهایتاً محاسبه ضریب بهره وری جامع فراگیر این تحقیق را انجام دهیم .در این مقاله متغیر های کیفی مرتبط با ضریب بهره وری کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی کارگاه ها و ازمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر را تعریف کرده ایم. مقدار این متغییرها را به مدل فازی طراحی شده داده ایم و اثر کلی آنها را بر سیستم به صورت یک عدد تحت عنوان ضریب بهره وری فراگیر محاسبه کردیم.